POLITICA DE COOKIE-URI

POLITICA DE COOKIE-URI

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este S.C. HERCESA IMOBILIARA S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11273/2004, CIF RO16596300, având sediul în Strada Baia de Aramă nr. 1, parter, camera 3, sector 2, București, operator de date personale cu nr. 11144 (în continuare „Hercesa”).

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

• Datele dumneavoastră de identificare respectiv: numele, prenumele și sexul dumneavoastră, data si locul nasterii, cetatenia, codul numeric personal, seria și numarul de buletin/CI sau pașaport in cazul persoanelor nerezidente, semnatura;
• Informațiile dumneavoastră de contact, cum ar fi numarul de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de domiciliu/resedinta;
• În contextul contractelor semnate de Hercesa cu dumneavoastră putem, de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar: numărul contului dumneavoastră și banca la care este deschis contul, plățile efectuate de dumneavoastră, informații privind situația dumneavoastră financiară, inclusiv creditele bancare pe care le-ati accesat, informații privind situația dumneavoastră salarială, informații privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte acțiuni în instanță în care sunteți implicat în legătură cu contractele pe care le-ati semnat sau doriti sa le semnati cu Hercesa;
• Detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi;
• Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

• Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
• Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale sau convenționale a operatorului Hercesa;
• Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră, inclusiv pentru promovarea produselor imobiliare ale Hercesa, în vederea încheierii de către dumneavoastră a unui contract cu operatorul Hercesa;
• Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
• Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Hercesa sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
• În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:
• A fost obținut consimțimântul persoanei vizate;
• Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;
• Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. MODUL DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE Hercesa va putea prelucra datele dumneavoastră personale prin mijloace manuale (păstrarea de copii fizice după contractele semnate de dumneavoastră, după actele dumneavoastră de identitate etc.) și automatizate (inclusiv prin servicii de comunicatii electronice). ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL? Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):
• Gestionarea și administrarea relației contractuale cu dumneavoastră, fie ea o relație contractuală existentă sau potențială;
• Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, obligații de raportare către autoritățile fiscale) si conventionale (cum ar fi obligatia de a trimite catre banca finanțatoare a operatorului Hercesa informații cu privire la, și copii după, toate contractele semnate de operatorul Hercesa cu privire la produsele imobiliare finanțate de respectiva banca);
• Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră și a produselor și serviciilor imobiliare pe care dorim să vi le oferim;
• Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de Hercesa (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
• În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre; și
• În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent și a vă transmite informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele Hercesa, sau alte evenimente promoționale.

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către: banca/băncile finanțatoare ale proiectelor imobiliare dezvoltate de Hercesa, notarul/ii publici care autentifică contractele pe care urmează să le încheiați dumneavoastră cu Hercesa, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara și unitățile sale subordonate, în vederea înregistrării contractelor semnate de dumneavoastră cu Hercesa, consultanții Hercesa, în măsura în care este nevoie ca aceștia să cunoască aceste informații, respectiv avocații (inclusiv alte forme de exercitare a profesiei cu care colaborăm în furnizarea serviciilor), specialiștii din domeniul juridic (inclusiv mediatori), contabilii și auditorii firmei, precum și, acolo unde este incident, către instanțe judecătorești sau arbitrale și către executori judecătorești, în legătură cu eventuale litigii/diferende în care sunteți implicat cu Hercesa, sau către alte entități în contextul furnizării serviciilor Hercesa (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii cloud, telefonie, e-mail, etc).

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurile Permise descrise mai sus. În special vom transfera datele personale ale dumneavoastră în Spania, către companiile din același grup ca și operatorul Hercesa, cu care există o bază de date comună, și către consultanții companiilor din grupul Hercesa (avocați, contabili, auditori, specialiști IT etc.), în măsura în care este nevoie ca aceștia să cunoască aceste informații.

În situații excepționale, dacă este necesar pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: office_buc@hercesa.com.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Hercesa implementează măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către Hercesa (inclusiv obligația legală a Hercesa de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

• Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
• Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
• Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
• Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
• Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
• Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
• Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Hercesa nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Hercesa va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare. Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:
• Str. Baia de Aramă nr. 1, parter, camera 3 (showroom Hercesa), sector 2, București, România
• E-mail: office_buc@hercesa.com.

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie a unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.